Inbody 770

profesionalna analiza telesnog sastava

In Body 770 je premijum model bioimpedance koja meri telesnu kompoziciju (telesni sastav). Rezultati merenja imaju bitnu ulogu u planiranju ishrane, trenažne aktivnosti, dijagnostici i praćenju opšteg zdravstvenog stanja.

inbody-770-analyzer

parametri koji se mere

Kompletnu Inbody analizu čini više od 200 parametara i referentnih vrednosti. U štampanom izveštaju je istaknut deo tih parametara koji je najbitniji za praćenje opšteg zdravlja i razvoja kod sportista.

  Težina (kg)
  Mišići  (kg)
  Masno tkivo  (kg)
  Telesne tečnosti  (kg)
  Nemasno tkivo  (kg)
  Indeks telesne mase BMI
  Procenat masti u telu (%)
  Odnos obima struka i bokova WHR
  Bazalni metabolizam BMR  (kcal)
  Tečnost unutar ćelija  (L)
 Van ćelijska tečnost  (L)
  Telesne ćelija BCM  (kg)
  Proteini  (kg)
  Minerali u kostima BMC  (kg)
  Minerala van kostiju  (kg)

  Viseralne masti ( cm²)
  AC Obim ruke ( cm)
  AMC Obim mišića ruke (cm)
  Kontrola masti 
  Kontrola mišića 
 Kontrola težine 
 Ciljna težina ( kg)
  Segmentna analiza masti (kg)
  Segmentna analiza mišića (kg)
  Ukupan i segmentni nivo vode u telu (ECW/TBW)
  Segmentna analiza edema
  Edem
  Impedansa za svaki segment i frekvenciju

TUMAČENJE DOBIJENIH REZULTATA

Primer štampanog izveštaja

BODY COMPOSITION ANALYSIS – analizira po stavkama: ukupnu količinu vode (L), proteine (kg), minerale (kg), količinu masti (kg). U horizontalnom dijagramu dobijamo parametre: količinu tečnosti (L), težinu mekih tkiva bez minerala i masnog tkiva (kg), težinu bez masnog tkiva (kg), ukupnu težinu. Kolona ‘Values’ označava referentne vrednosti shodno trenutnoj visini, težini i uzrastu, a po standardima SZO.

MUSCLE – FAT ANALYSIS – grafikon koji se formira pokazuje korelaciju ukupne težine (WEIGHT), težine skeletnih mišića (SMM) i težine masnog tkiva (BODY FAT MASS). 

Odlike grafikona u obliku slova C

  • Visok nivo masnog tkiva, potkožnog i visceralnog 
  • Postojanje određenog stepena gojaznosti, a samim tim i rizika od brojnih hroničnih bolesti
  • Generalno ovo je loša telesna konstitucija, najćešće nastala kao posledica nedovoljne fizičke aktivnosti i/ili neadekvatne ishrane

Odlike grafikona u obliku slova I

  • Ovo je prosečan tip telesne konstitucije
  • Najčešće je povezan sa nedostatkom fizičke aktivnosti

Odlike grafikona u obliku slova D

  • Ovo je poželjan tip telesne konstitucije
  • Procenat mišićnog je veći u odnosu na procenat masnog tkiva
  • Rizik od nastanka hroničnih bolesti je znatno niži nego kod prethodna dva oblika, naročito oblika C

OBESITY ANALYSIS – stepen gojaznosti prikazan kroz parametre body mass index (BMI) i procenat masti u telu (PBF). Samostalno meren BMI nije dovoljno dobar pokazatelj gojaznosti, jer pokazuje visoke vrednosti i kod osoba koje imaju dobro razvijenu muskulaturu. Tek u korelaciji sa PBF se vidi jasna slika stepena gojaznosti. Rezultati ove korelacije su prikazani na grafikonu Body Type.

Procenat masti - referentne vrednosti za dečake i devojčice po uzrastu

GROWTH GRAPH – grafikon rasta poredi visinu i težinu među vršnjacima iste starosne grupe, a na osnovu parametara i referentnih vrednosti Svetske zdravstvene organizacije (SZO). 

BODY COMPOSITION HISTORY – sva testiranja se arhiviraju u našem sistemu. Ovaj parametar prikazuje kumulativni grafikon svih prethodnih testiranja i omogućava nam precizno praćenje svih promena u telesnom sastavu.

GROWTH SCORE – ovaj skor je sumacija svih parametara koje InBody meri u cilju procene telesnog sastava. Kod akceleranata ovaj skor može biti i iznad vrednosti 100.

WEIGHT CONTROL – predstavlja opštu smernicu kontrole trenutne težine, sa aspektnom na mišićno i masno tkivo. Kod sportista i dece u razvoju ove smernice ne moraju nužno da se prate.

NUTRITION EVALUATION – procena određenih deficita/suficita u ishrani kroz parametre: proteini, minerali, masti. 

OBESITY EVALUATION – na jednostavan način izračunati parametri BMI i PBF, kroz opisnu ocenu. 

BODY BALANCE EVALUATION – prikazuje odnos balansa (distribuciju mase) leve i desne strane gornjeg i donjeg dela tela, kao i međusobni odnost gornjeg i donjeg dela tela. Manji disbalans leve i desne strane najčešće ukazuje na izraženost dominantne strane tela (muskulatura desne ruke i noge je malo izraženija kod dešnjaka, i obratno).

SEGMENTAL LEAN ANALYSIS – segmentna analiza distribucije nemasnog tkiva (fat-free mass) po regijama (izražena u kilogramima): desna ruka, leva ruka, trup, desna noga, leva noga.

SEGMENTAL BODY WATER ANALYSIS – segmentna analiza distribucije tečnosti po regijama (izražena u litrima, sa referentnim vrednostima): desna ruka, leva ruka, trup, desna noga, leva noga.

RESEARCH PARAMETERS – bazalni metabolizam predstavlja dnevnu potrošnju kalorija u stanju mirovanja.